2022 / Fine Art / Portrait

Tension

  • Photographer
    Polina Zavelskaya
  • Agency / Studio
    Ponyterr Photopoint

Creative studio photoshoot, flash lighting.