2022 / Architecture / Buildings

Hangzhou Chenghuang Pavilion

  • Photographer
    Jian Xu
  • Agency / Studio
    Xujian Photo Studio

Chenghuang Pavilion is a traditonal style building in Hangzhou China.