2020 / Nature / Wildlife (Non-Pro)

Flamingos

  • Photographer
    Amadeu Martinez

Photo taken of a group of flamingos